شهرداری گرماب

Previous slide
Next slide

معرفی شهردار

آقای احمد بدرلو

 

 

 

 

 

آرشیو تصاویر

مزایده و مناقصات در بستر سامانه ستاد انجام می شود

درآمد هزینه شش ماهه دوم سال 1402
بدینوسیله در اجرای ماده 71قانون شهرداریها شهرداری،آمار درآمد وهزینه شهرداری در شش ماهه دوم سال 1402 به همراه جدول اقدامات عمرانی بشرح ذیل انتشار می یابد.

در حال حاضر این صفحه فعال نمیباشد.

ملاقات مردمی روز های زوج از ساعت 9:00 الی 12:00 انجام میپذیرد.

درآمد هزینه شش ماهه اول سال 1402
بدینوسیله در اجرای ماده 71قانون شهرداریها شهرداری،آمار درآمد وهزینه شهرداری در شش ماهه اول سال 1402 به همراه جدول اقدامات عمرانی بشرح ذیل انتشار می یابد.