شهرداری گرماب

آرشیو خبری
admin

غار کتله خور

در همه کشورها این قانون وجود دارد که مالیات بر ارزش افزوده، مالیات دارایی و عوارض مجرای مشخصی دارد و از مردم اخذ شده و برای مردم هزینه می‌شود

توضیحات بیشتر

درآمد هزینه شش ماهه اول سال 1402
بدینوسیله در اجرای ماده 71قانون شهرداریها شهرداری،آمار درآمد وهزینه شهرداری در شش ماهه اول سال 1402 به همراه جدول اقدامات عمرانی بشرح ذیل انتشار می یابد.

مزایده و مناقصات در بستر سامانه ستاد انجام می شود