ارتباط با ما

شماره تماس : 02434822439

کد پستی : 4587184596

آدرس ایمیل : rezakarimiii@chmail.com

آدرس : شهر گرماب بلوار شهید مطهری

ارتباط با شهردار

درآمد هزینه شش ماهه اول سال 1402
بدینوسیله در اجرای ماده 71قانون شهرداریها شهرداری،آمار درآمد وهزینه شهرداری در شش ماهه اول سال 1402 به همراه جدول اقدامات عمرانی بشرح ذیل انتشار می یابد.

مزایده و مناقصات در بستر سامانه ستاد انجام می شود